تبلیغات
شعر و ادبیات و فلسفه و نوعی دیگر از نقد فیلم

شعر و ادبیات و فلسفه و نوعی دیگر از نقد فیلم
نویسندگان

فیض حـلاوت از دل بـی کـبر و کـین طــلب               زنبور  را  ز  خانه بر آر   انگبین    طلب

بــی  پــرده  است حسن غنـا  در  لباس  فـقر              دست   رسا   ز  کوتاهیی    آستین   طلب

دل  جمع   کن  ز بـام  و در عـافیت   فـسون              آسوده گی  ز خانه  به  دوشان زین   طلب

پـشمــینه پوش  رو  بـفسردن سرای   شیـــخ               فصل  شتا  محافظت  از پوستین      طلب

دست  طلب  بهرچه  رسد  مفت عجز   گیر              دور است  آسمان  تو مراد از زمین  طلب

گلهای  این  چمن همــه  در زیر پـای   تست               ای غــافل از ادب  نگه شــرمگــین  طلب

زین جلوه ها که در نظرت صف کشیده است               آیینه  داری